Våld i nära relation

Från Polisens förebyggande arbete mot våld i nära relation:

Film – Johan och Eva
Det kan vara svårt att lämna en destruktiv relation, helt enkelt för att man inte riktigt märker att man hamnar i den.
Det här är en film om den så kallade normaliseringsprocessen som gör att man gradvis accepterar allt grövre kränkningar, hot och till slut våld och även bortförklarar det för sig själv.
Se filmen om Johan och Eva på Polisens kanal på YouTube

                                                 ————

KFR har med medel från Socialstyrelsen gjort en undersökning vid de kommunala familjerådgivningarna i landet om arbetsmetoder i våldsrelaterade ärenden och förekomst av våldsärenden.

Tidplan

2010 03 01 – Rapporten “Våld i nära relationer – ett familjerådgivningsperspektiv”   presenterades vid Ersta Konferens.

2010/2011 – Arbete med att färdigställa en handbok i metodik för arbete med våld i nära relationer vid familjerådgivningar utifrån föreliggande rapport.

Rapport från inventeringen

Länk till rapporten, “Våld i nära relationer – ett familjerådgivningsperspektiv.” : Kartläggning Rapport100915 KFR version 2

Definition

Definition av våld enligt ATV (Alternativ till våld).
“Våld är varje handling som riktas mot en annan person, eller grupp, för att påverka denne/denna genom att skrämma, skada, smärta eller kränka.”
Våld har ett uppsåt:  att genom påverkan, makt, kontroll eller styrning få andra att göra det du vill.
Våld har ett verksamt element:   att skrämma, skada, smärta eller kränka.

Våld kan innefatta – Psykiskt våld

  • Fysiskt våld
  • Sexuellt våld
  • Materiellt våld
  • Latent våld

Rapporter

KFR har med ekonomiska medel från Socialstyrelsen genomfört två enkätundersökningar vid landets kommunala familjerådgivningar.

“Våld i nära relationer – ett familjerådgivningsperspektiv.”

Rapporten presenterades 2010 03 01 vid Ersta konferens.

Nätverksgrupp

En nätverksgrupp inom föreningen bildades år 2003 för att tillvarata intresset att arbeta med metodiken vid våld i nära relationer.

Nätverksgruppen beslutade vid senaste sammankomsten att avvakta rapporten “Våld i nära relationer – ett familjerådgivningsperspektiv” för att sedan besluta hur den går vidare. Inbjudan kommer att skickas ut då det är aktuellt med nytt möte.

Kontaktpersoner

Birgit Ahlgren  Birgit.Ahlgren@telia.se

Kari Markkula  kari.markkula@linkoping.se

 

Litteraturhänvisning

“Meningen med våld” – Per Isdal, (Gothia förlag)

“Mäns våld mot kvinnor i nära relationer”, en kunskapsöversikt, (SKL)

“Behandling av män som utövar  våld i nära relationer”, en utvärdering, (SoS)

“I hederns skugga – de unga männens perspektiv”, Dilek Baladiz (Gothia förlag)

“Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” – Gun Heimer/David Sandberg

“I arbete med våldsutsatta kvinnor”, handbok för yrkesverksamma, Josefin Grände, Lisa Lundberg, Maria Eriksson, (Gothia förlag)

“Barns röster om våld – att tolka och förstå” – Maria Eriksson m.fl.