nursing dissertation topics 2013 term paper abbr. (2 wds.) crossword snap homework w.e.f literature review on malaria pdf open source software literature review business plan for logistics company

Referenslista

Kommunens skyldighet att erbjuda familjerådgivning

Kommunens möjlighet att ta ut avgift för familjerådgivning

Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap, 3§,


Anmälningsplikt vid kännedom om barn som far illa

Socialtjänstlagen 14 kap, 1§ 3:dje st,


Tystnadsplikt och sekretess för familjerådgivning

Offentlighets- och sekretesslag 26 kap 3§

SoS:s förtydligande 2006 10 23, se www.kfr.nu


Vittnesplikt för familjerådgivare

Rättegångsbalken 36 kap 5§,


Propositioner

1993/94:4 Om Familjerådgivning

1995/96:117 Tystnadsplikt inom enskild familjerådgivning

1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge

2005/06:161 Sekretessfrågor – skyddade adresser m.m.


Socialstyrelsens Meddelandeblad

17/94 Information om familjerådgivning

3/95 Familjerådgivningen i Sverige år 1992 och 1993

21/95 Information om familjerådgivning

April/2008 Om den kommunala familjerådgivningens organisation, sekretess, vittnesplikt m.m.


Justitieombudsmannens yttrande

Angående familjerådgivningens självständighet och varför ”kombinationstjänster ” inte skall tillämpas

1999/2000, dnr 3500-1997, sid 272.

Lägesrapport Socialstyrelsen 2004

Redovisning av hur kommunernas skyldighet att tillhandahålla familjerådgivning fullföljs


Våld i parförhållandet

Misshandel och hot i ärenden på familjerådgivningen

Rapport från en konferens 1996. Landstinget Örebro

Våld i nära relationer – ett familjerådgivningsperspektiv

En enkätundersökning av förekomst av våld i ärenden på familjerådgivningen i Sverige 2009. www.kfr.nu

Kärlek och Hälsa. Utvärdering av arbetet vid familjerådgivningen i Sverige. Doktorsavhandling, Fil.dr. Ann-Marie Lundblad 2005

Äktenskap, konflikter och rådgivning. Från medling till samtalsterapi. Docent Anna-Karin Kollind 2002