Digitalt Café

Digitalt Café

Vi har haft ett andra digitalt café, vi var 18 personer från norr till söder närvarande på caféet. Alla tyckte att det var ett bra sätt att ses på, för att träffa kollegor, få veta hur det ser ut i landet, hur andra gör med och tänker kring olika frågor så som...
Digitalt Café!

Digitalt Café!

Här kommer länken! https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY5MDliYTItNjRmZS00OTc5LWFjNTMtYzQ2NDc0Y2NmYTM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223916d7fe-dc51-4d76-952b-07da64426926%22%2c%22Oid%22%3a%221f389023-94d5-43d6-9109-ca685acfaef8%22%7d...