Att bli medlem – Medlemsavgift

Du är välkommen att bli medlem i KFR om du arbetar som familjerådgivare på kommunalt uppdrag.

Medlemskap kan erhållas av den som arbetar som familjerådgivare enligt det lagstadgade kommunala ansvaret. (Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare, KFR:s stadgar § 2 mom. 1.)

Här nedan finner du ansökningsblankett som skall skrivas ut, fyllas i och med vidhängande bilagor som bekräftar anställning, åberopad utblidning och vidareutbildning skickas till sekreteraren enligt adress på blanketten. Beslut om medlemsskap fattas på styrelsemöte. Avgift för medlemsskap inbetalas efter beslut om medlemsskap.
Ansökan om medlemskap i KFR


Avgift för aktivt medlemskap är 500 kr per år vid inbetalning senast den 31 mars. Vid betalning efter 31 mars är avgiften 600 kr för aktivt medlemskap.

Passiv medlem betalar 250 kr innan 31 mars och 300 kr efter 31 mars.

Så kom ihåg att betala avgiften senast 31 mars!

OBS! Medlemskap upphör om inte avgiften inbetalats senast den 31 december innevarande år.

För ny medlem som blir medlem fr.o.m. november gäller betald medlemsavgift året ut samt för det nästkommande året.

Avgiften betalas till
Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare (KFR)
Organisationsnummer 822001-4032
Bankgiro 350-3604

OBS! Glöm inte att uppge ditt namn och din kommun. (Namnet först och kommun efter). Det är viktigt med en tydlig avsändare så att vi kan hitta dina inbetalningar.

Om du behöver ett fakturaunderlag finns en för nedladdning här: Faktura medlemsavgift KFR