Stadgar

sidhuvud KFR yrkesförening

FÖRENINGEN SVERIGES KOMMUNALA FAMILJERÅDGIVARE, (KFR)

STADGAR

För Föreningen Sveriges kommunala Familjerådgivare
(från sept 1987 reviderade vid årsmöten 1994, 1995, 1996, 2000, 2013, 2015 och 2018)

Föreningens verksamhetsområde:

§ 1

Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare är en yrkesförening för familjerådgivare, anställda vid familjerådgivningsbyråer i en kommuns eller landstings regi samt för familjerådgivare som på uppdrag av kommun bedriver familjerådgivning.

Föreningen har som uppgift:
att verka för en kvalitativt högtstående familjerådgivning inom offentlig verksamhet,
att tydliggöra, att familjerådgivning är ett kvalificerat behandlingsarbete med krav på speciell
kompetens,
att verka för vidgad och fördjupad yrkeskunskap hos familjerådgivare, samt
att samla medlemmarna till fortbildning och utbyte av erfarenheter.

Medlemsskap:

§ 2

Mom 1
Medlemsskap kan ansökas av alla som arbetar med familjerådgivning i kommunal anställning eller uppdrag enligt det lagstadgade kommunala ansvaret.

Mom 2
Medlemsskap upphör när medlem så begär, om medlemsavgiften ej betalats under ett kalenderår, samt om medlem inte längre arbetar med familjerådgivning på kommunalt uppdrag.

Auktorisation:

§ 3

Medlem i föreningen kan erhålla auktorisation som familjerådgivare enligt särskilda regler, som fastställs av årsmötet. Att vara KFR auktoriserad familjerådgivare förutsätter medlemskap i föreningen.

Föreningsavgifter:

§ 4

Medlemsavgiften bestäms för varje år av årsmötet.

Styrelsen:

§ 5

Föreningens styrelse består av ordföranden, sex ledamöter och två suppleanter, vilka väljs av årsmötet. Styrelsens ordförande väljs därvid särskilt för ett år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs för två år i taget på så sätt att halva antalet utses vid varje årsmöte.

§ 6

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsför, då mer än halva antalet ledamöter och suppleanter för dem är närvarande. Styrelsen utser auktorisationskommitté.

§ 7

Föreningens firma tecknas av den eller de personer inom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 8

Föreningens räkenskaper skall föras per kalenderår. Räkenskaperna jämte dithörande handlingar samt styrelsens förvaltningsberättelse skall för granskning överlämnas till de utsedda revisorerna.

Revision:

§ 9

Styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer. Dessa utses av årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte.

Föreningssammanträden:

§ 10

Årsmöte hålles en gång om året på dag, som styrelsen bestämmer. I övrigt äger styrelsen sammankalla medlemmarna till andra föreningssammanträden, när den så finner lämpligt eller då det påfordras av revisorerna eller en tredjedel av medlemmarna.

§ 11

Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två personer att jämte ordförande
justera årsmötets protokoll.
2. Styrelsens verksamhetsberättelse för det förflutna året jämte revisorernas berättelse.
3. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen.
4. Val av ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter för dem.
5. Val av revisorer och suppleanter för dem.
6. Val av tre ledamöter till valberedningen.
7. Fastställande av årsavgift.
8. Övriga frågor som framläggs av styrelsen eller väcks av revisorerna eller av enskilda
medlemmar.

§ 12

Skriftlig kallelse till föreningens årsmöte skall utsändas till medlemmarna minst 14 dagar före
mötets hållande.

Rösträtt:

§ 13

Rösträtt tillkommer medlem som, erlagt stadgad årsavgift. Rösträtt kan fullgöras genom fullmakt. Vid föreningens och styrelsens sammanträden gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenat sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening, som biträdes av ordföranden vid sammanträdet (utslagsröst).

Stadgeändring:

§ 14

För ändring av föreningens stadgar fordras beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Förslag om stadgeändring skall av medlem eller grupp av medlemmar framläggas som motion till årsmötet. Väcker styrelsen förslag om ändring av föreningens stadgar skall förslaget tillställas medlemmarna tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

Föreningens upplösning:

§ 15

Vid upplösning av föreningen beslutar föreningsmötet vad som skall ske med föreningens tillgångar.

För utskrift: Stadgar – FÖRENINGEN SVERIGES KOMMUNALA FAMILJERÅDGIVARE

En reaktion på “Stadgar

  1. irma
    2 april, 2015 kl. 09:06

    hu då

Lämna ett svar till irma Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *