Auktorisation av familjerådgivare

AUKTORISATION AV FAMILJERÅDGIVARE I KFR:s REGI

Syfte Att genom auktorisation tillförsäkra klienter en kvalitativt högtstående familjerådgivning inom offentlig verksamhet. Att tydliggöra  att familjerådgivning är ett kvalificerat behandlingsarbete med krav på speciell kompetens.
Innebörd Auktorisering som familjerådgivare av enskild medlem innebär att KFR står som garant för att vederbörande har formell kompetens, praktisk erfarenhet samt lämplighet som familjerådgivare.
En auktoriserad familjerådgivare är en officiell representant för yrket  och för föreningen. Det ställer krav på familjerådgivaren att verka så att förtroendet för professionen och kåren upprätthålls.
Krav för auktorisation som familjerådgivare Sökanden skall vara medlem i föreningen KFR och innehaft medlemskap i minst 4 år. Sökanden skall ha arbetat som familjerådgivare under minst 5 år med minst 0,75 tjänstgöringsgrad. Vid lägre tjänstgöringsgrad krävs längre arbetad tid.
Sökanden skall ha relevant vidareutbildning om minst 45 poäng (tidigare 30 poäng). Vidareutbildning kan vara grundläggande psykoterapiutbildning, parterapiutbildning, familjeterapi- utbildning eller annan jämförbar utbildning.
Sökanden skall ha genomgått egenterapi motsvarande minst kraven inom grundläggande psykoterapiutbildning, vilket innebär minst 50 timmars individualterapi eller 120 timmars gruppterapi.
Sökanden skall ha haft handledning inom ramen för familjerådgivning i minst 200 timmar, inklusive 60 timmar individuell intoduktionshandledning.
Fr o m 2018-01-01 gäller att sökanden också ska ha utbildning i sexologi om minst 7,5 poäng.
Beslut KFR:s styrelse beslutar om auktorisation. Inkommen ansökan behandlas före beslut i en av styrelsen utsedd auktorisationskommitté.
Auktorisation kan utfärdas endast efter individuell prövning.
Sökanden har skyldighet att på uppmaning förete referenser.
Styrelsen äger rätt att avslå ansökan för medlem som uppfyller de formella kraven, men som av andra uppenbara skäl inte bör vara auktoriserad av föreningen.
Etik Auktoriserad familjerådgivare är bunden av SSR:s etiska riktlinjerför socionomer.
Återtagande Beslut om återtagande av auktorisation kan tas av styrelsen –  vid kännedom om missförhållanden –  vid utträde ur KFR –  då medlemsavgiften inte varit inbetald det innevarande kalenderåret.
Detta gäller alla av KFR auktoriserade familjerådgivare oavsett tidpunkten för auktorisationen.
Överklagande I de fall styrelsen ej beviljar eller återtager auktorisation finns möjlighet att överklaga till föreningens årsmöte. Skriftligt överklagande skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. 
Övergångsbestämmelser Styrelsen har att på förslag av auktorisationskommittén lägga fast riktlinjer  vad gäller ekvivalering och övergångsbestämmelser. 
 

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTIONSHANDLEDNING

Familjerådgivningens introduktionshandledning Introduktionshandledning inom familjerådgivningens ram är en unik möjlighet att bli introducerad i yrket som familjerådgivare. Introduktionshandledningen omfattar 60 timmars individuell handledning och är en av flera delar som krävs för den auktorisation som utfärdas av KFR (Sveriges Kommunala Familjerådgivare). Med handledningstimme avses i detta sammanhang 45 minuter.
Syftet med introduktionshandledningen Syftet är att stärka yrkesidentiteten och skapa förståelse för vad uppdraget att arbeta som familjerådgivare på kommunalt uppdrag innebär. Den ska erbjuda kunskap om det sammanhang familjerådgivaren verkar i rent organisatoriskt och möjlighet till reflektion och fördjupning kring parspecifika frågeställningar.
Genomförande Vanligtvis genomförs handledningen med en huvudansvarig handledare. Handledningen ska erbjuda en trygg arbetsallians där den handledde kontinuerligt får möjlighet att reflektera kring sitt eget arbete. Det är dock en fördel att få ytterligare någon kollegas perspektiv som komplement. Många nya familjerådgivare har sedan tidigare lång erfarenhet av socialt och terapeutiskt arbete, introduktionshandledningen ska stödja och vägleda den handledde inom just familjerådgivningens specifika område. Den ger en möjlighet att få vara ny och i en läroprocess fast den handledde kan vara mycket erfaren. Handledningen bör genomsyras av ett tankesätt som främjar ett fortsatt kollegialt utbyte. Introduktionshandledningen ersätter inte extern handledning.
Kvalifikationskrav för handledare

  • Erfaren: Med erfaren familjerådgivare avses familjerådgivare med minst 5 års anställning med minst 0,75 tjänstgöringsgrad och som har haft handledning inom ramen för familjerådgivning i minst 200 timmar inkl. 60 timmar introduktionshandledning.
  • Inom ramen för familjerådgivning: Härmed avses såväl kommunal som kyrklig familjerådgivning.
  • Verksam familjerådgivare:  Härmed avses verksam familjerådgivare eller sådan person vars tjänstgöring som familjerådgivare inte sträcker sig längre än 3 år tillbaka i tiden vid handledningens början.

Det är den handledde familjerådgivarens ansvar att informera sig om att samtliga ovanstående kriterier skall vara uppfyllda för godkänd introduktionshandledning. Handledaren verifierar att dessa kriterier är uppfyllda genom sin underskrift.    

 
Innehåll Handledningen ska utformas utifrån lokala förutsättningar men även ge generell kunskap inom området. Den ska erbjuda den handledde förståelse för familjerådgivningens särskilda kontext vad gäller historia, juridik och KFR:s policy. Den bör även ge utrymme för information om handlingsplaner för hot- och våld, HBTQ- frågor, genus och sexualitet. Den handledde ska få stort utrymme att beskriva och fördjupa sitt eget behandlingsarbete. Handledaren bör utifrån sin erfarenhetskunskap arbeta tillsammans med den handledde kring parspecifika teman utifrån olika teoretiska referensramar och tankemodeller.
 Checklista introhandledning
 
 
 Ansökan om auktorisation

 

1 (2)

File: MsW kfrinfo 2006-11-18

2 (2)